Edasi sisuni

TEENINDUSEESKIRI

Käesoleva teeninduseeskirjaga määratakse kindlaks teenuste osutamise kord ja käitumismudelid kõikidele Tartu Ülikooli spordihoonete ja rajatiste kasutajatele.

1. TEENUS
Spordiklubi osutab teenuseid vastavalt põhikirjale avalikes huvides erineval tasemel spordialase tegevuse arendamiseks ja tasulisi teenuseid vastavalt Spordiklubi juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjale ja tingimustele.

1.1. Spordiklubi osutab tasulisi teenuseid noorte- ja harrastusspordi (sh Fitnessklubi) treeningute ning spordihoonete- ja rajatiste kasutamise teenust vastavalt Spordiklubi juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjale ja tingimustele järgmiselt:
1.1.1. üksikpilet võimaldab ühekordse sissepääsu spordisaali või treeningule vabade kohtade olemasolul. Üksikpileti soetajale ei väljastata klubikaarti;
1.1.2. 10 korra pääse võimaldab 10 kordse sissepääsu spordisaali või treeningule vabade kohtade olemasolul alates ostukuupäevast 60 päeva jooksul.
1.1.3. Fitnessklubi üksikpileti ja 10 korra pääsme korral loetakse üheks treeningkorraks ühte rühmatreeningut ja/või jõusaalide ning kergejõustikuhalli kasutuskorda. Kasutuskorra pikkus on kehtestatud hinnakirjas;
1.1.4. perioodipääse võimaldab sissepääsu spordisaali või rühmatreeningule vabade kohtade olemasolul piiramatu arv kordi. Fitnessklubi rühmatreeningute korral lähtuda Fitnessklubi broneerimissüsteemi juhendist, mis on leitav Fitnessklubi veebilehelt;
1.1.5. Noortespordi alast tegevust koordineeritakse läbi Spordikooli. Spordikooli õpilase esindajaga sõlmitakse õppeleping, mille alusel toimub õppe- ja treeningtegevus. Hinnakirjaga kehtestatakse iga õppeaasta ühe kuu, poolaasta ja õppeaasta õppemaks.
1.1.6. Soodushind kehtib hinnakirjas märgitud kliendigruppidele soodustust tõendava dokumendi alusel, mille esitamise vorm ja loetelu on kehtestatud hinnakirjas. Veebipõhiseks ostmiseks peab Tartu Ülikooli üliõpilane oma staatust tõendama uuesti iga järgmise aasta 31. oktoobriks.
1.1.7. Klient on kohustatud enne teenuse eest tasumist põhjalikult kaaluma ostetava teenuse tarbimise tingimusi sh nõustub sellega, et klubi saadab kliendi e-posti aadressile kliendi jaoks informatiivse sisuga teateid või meeldetuletusi. Vajadusel küsida selgitusi teenuste sisu kohta spordiklubi klienditeeninduselt.
1.1.8. Ostetud teenuseid tagasi ei osteta.
1.2. Spordiklubi osutab lisaks tasulistele teenustele põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks teenuseid Tartu Ülikooli liikmeskonnale ja üliõpilastele üliõpilasspordiga tegelemiseks ning tippsportlastele sportlike saavutuste arendamiseks vastavalt kinnitatud arengukavale järgmiselt:
1.2.1. Tartu Ülikooli liikmeskonnale võimaldatakse spordialase tegevuse läbiviimiseks Ujula 4 kergejõustikuhalli kasutamist vastavalt korrale „Sportlike eluviiside propageerimine“;
1.2.2. Tartu Ülikoolis õppivatele ning Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi esindavatele tippsortlastele tagatakse spordihoonete ja rajatiste kasutamine vastavalt spordimeisterlikkuse tasemele ja tunniplaanile.
1.2.3. Tartu Ülikooli üliõpilassportlastele, kes esindavad Tartu Ülikooli üliõpilasvõistlussüsteemis, võimaldatakse spordihooneid ja rajatisi kasutada vastavalt tunniplaani võimalustele.
1.3. Võistluste ajal või avaliku ürituse toimumise ajal vastavas spordiruumis treeningtegevust ei toimu, ära jäänud treeningute asendusajad ja treeningkoht lepitakse kokku klienditeenindusjuhiga.

2. TEENINDUS
2.1. Treeningule- ja/või õppetööle tulles spordihoone kasutaja kas:
2.1.1. esitab administraatorile Spordiklubi kaardi;
2.1.2. ja/või annab administraatorile informatsiooni soovitud ruumi kasutamise kohta;
2.1.3. ja/või ostab pääsme.
2.2. Uuele kliendile vormistab administraator klubikaardi (v.a. p 1.2.) või seob kliendi ID kaardi spordiklubi andmebaasiga.
2.2.1. Klient esitab administraatorile isikut tõendava dokumendi ning soodustuse saamiseks soodustust tõendava dokumendi.
2.2.2. Klient tasub tema poolt soovitud teenuse eest administraatorile kassasse sularahas või pangakaardiga.
2.3. Vajadusel väljastab administraator kasutajale:
2.3.1. kiibi, mille abil saab liikuda turnikeedest ja ustest;
2.3.2. rõivistu kapi võtme.
2.4. Kapi võtme ja/või kiibi saab spordihoone kasutaja enda kasutusse treeningul viibimise ajaks. Kapi võtme ja/või kiibi viimine Spordiklubi ruumidest väljapoole ei ole lubatud.
2.5. Kõik Spordiklubi kaardid on personaalsed ja kehtivad ainult kaardi omanikule. Kaardi andmisel teistele isikutele teenuse kasutamiseks, on Spordiklubil õigus teenuse kasutamine peatada või lõpetada. Kasutamata teenuse eest raha ei tagastata.
2.6. Kaart on tasuline, selle hind kehtestatakse hinnakirjaga. Töötav ja kahjustamata kaart on võimalik pärast teenuse tarbimist tagastada Spordiklubile ning saada tagasi kaardi eest makstud tasu.
2.7. Klient on kohustatud kaardi kaotamisest kohe informeerima Spordiklubi. Vajadusel väljastatakse kliendile tasu eest uus kaart.
2.8. Kaardid kehtivad teenuses kehtestatud aja jooksul ning üldiselt kehtivusaega ei pikendata va. väga mõjuvatel põhjustel (nt pikaajaline haigus või arsti vastunäidustus). Kehtivat pääset on võimalik peatada mitte lühemaks perioodiks kui 7 päeva.

3. KLIENDI VASTUTUS
3.1. Teenuse eest tasumisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud ja kohustub järgima Spordiklubi teeninduseeskirja ja kodukordasid ning tal on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund ostetud teenuste kasutamiseks.
3.2. Kodukorra ning teeninduseeskirja eiramisel ja ebaviisaka käitumise korral on Spordiklubil õigus lõpetada kliendi Spordiklubi kasutamise õigused ning kasutamata teenuse eest raha mitte tagastada. Kliendi poolt rahaliselt hinnatava kahju tekitamisel on Klubil õigus nõuda kliendilt kahju hüvitamist ning seada kliendile Spordiklubi teenuste kasutuskeeld.
3.3. Spordiklubi klient on teadlik oma tervislikust seisundist ning vastutab enda heaolu ja tervise eest. Eridiagnooside korral on klient kohustatud teavitama sellest juhendavat treenerit. Spordiklubi ei vastuta treeningutel saadud traumade ega võimalike õnnetuste eest, mis on tingitud kliendi enda tegevusest või juhtunud loomulikul teel.
3.4. Klient on kohustatud kinni pidama treeningute läbiviimise ja hoone lahtioleku aegadest.
3.5. Klient on kohustatud tagastama pärast treeningu lõppu kiibi ja võtme. Võtme ja kiibi kaotuse või tagastamata jätmise puhul tasuma kahju hinnakirja alusel.
3.6. Spordiklubi ei vastuta rõivistutesse või üldruumidesse jäetud isiklike esemete eest. Väärtesemed, dokumendid, mobiiltelefonid ja muud väärtuslikud esemed saab jätta treeningul oleku ajaks administraatori juures olevatesse hoiukappidesse.

4. SPORDIKLUBI VASTUTUS
4.1. Spordiklubi osutab tasulisi teenuseid hinnakirjas nimetatud tingimustel. Täiendavat infot teenuse kohta saab Spordiklubi töötajatelt. Uuele kliendile võimaldatakse kas: üks tasuta tutvustav proovitreening harrastusspordi ühe spordiala treeningus või üks tasuta proovitreening Fitnessklubi ühes rühmatreeningus ning spordikooli õpilasele kaks tasuta proovitreeningut ühel spordialal.
4.2. Spordiklubi vastava saali treenerid instrueerivad ja nõustavad Klubi kliente nende soovil seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes.
4.3. Spordiklubi kohustub hoidma olemasolevaid seadmeid ja inventari töökorras. Katkine inventar parandatakse mõistliku aja jooksul.
4.4. Spordiklubi jätab endale õiguse piirata jõusaalis ja rühmatreeningutes samaaegselt treenivate klientide arvu, et luua treenijatele sobivad treeningtingimused ja tagada ohutusnõuetest kinnipidamine.
4.5. Spordiklubi hoiab ruumidesse unustatud esemeid 1 kalendrikuu jooksul nende leidmisest alates. Kui selle aja jooksul ei ole nende esemete õiguspärane omanik esemetele järgi tulnud, annab Spordiklubi esemed üle heategevuseks või Taaskasutuskeskusele või eelnimetatud kasutusviisideks ebasobivusel hävitab.
4.6. Kõik juhendid ja kodukorrad on leitavad Spordiklubi veebilehe avalehelt ülemiselt menüüribalt „Lahtiolek ja kodukord“ ja fitnessklubi veebilehe avalehelt ülemiselt menüüribalt.