Eritingimustel vastuvõtt

Eritingimustel vastuvõtt

Spordiklubi konkurss sportlaste eritingimusel vastuvõtuks Tartu Ülikooli

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi korraldab konkursi, mille alusel võetakse Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese või teise astme õppekavade alusel õppima kuni kaksteist sportlast. Konkursil osalema on oodatud tegevsportlased, kelle sporditulemused on rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda.

Konkursil osalemiseks tuleb avaldus ja lisadokumendid esitada 20. veebruarist 10. märtsini 2024.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

 • avaldus koos motivatsioonikirjaga (vorm);
 • spordialaliidu kinnitus kandidaadi sportlike tulemuste kohta;
 • eelmise õppeastme lõpetamist tõendav dokument koos hinnetelehe/akadeemilise õiendiga (kui kandidaat lõpetab eelmise õppeastme õpingud käesoleval suvel, siis tuleb avaldusele lisada õppetulemuste väljavõte, kus on kirjas, mis õppeasutuses kandidaat õpib ja millised on tema õppetulemused. Õppetulemuste väljavõte peab olema õppeasutuse esindaja poolt digiallkirjastatud);
 • õppekeele oskust tõendav dokument (eestikeelsele õppekavale kandideerimisel tuleb mitte-eestikeelse kooli lõpetanul tõendada eesti keele oskust B2-tasemel, võõrkeelsele õppekavale kandideerija peab tõendama õppekeele oskust B2-tasemel. Keeleoskuse tõendamise võimalused on välja toodud õppekava vastuvõtutingimuste juures);
 • isikut tõendava dokumendi koopia.

Lisaks võib juurde esitada rahvusliku olümpiakomitee või spordialaliidu soovituskirja.

Kandideerimisel tuleb avaldusel välja tuua kuni kaks Tartu Ülikooli õppekava, mille alusel soovitakse õppima asuda. Spordiklubi konkursi raames ei saa kandideerida kõikidele Tartu Ülikooli õppekavadele. Nimekiri võimalikest õppekavadest on toodud konkursi veebilehel.

Dokumendid tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kadri.kriisa@ut.ee või tuua/postitada paberil allkirjastatuna Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubisse aadressile Ujula 4, Tartu 51008. Ümbrikule märkida adressaadiks Kadri Kriisa.

Kandidaate hindab kuueliikmeline komisjon, kuhu kuulub üks esindaja spordiklubist, Tartu Ülikooli õppeosakonna vastuvõtutalitusest ja igast ülikooli valdkonnast. Komisjon arvestab kandidaatide hindamisel ja otsuse tegemisel järgmist:

 • kandidaadi senine sportlik tegevus, sporditulemused ja arengupotentsiaal;
 • tegelemine spordiklubi (eelis)arendatavate spordialadega;
 • valmisolek esindada spordiklubi;
 • Eesti Olümpiakomitee saavutusspordi toetuse saamine;
 • sobivus ülikooli õppima asumiseks avaldusel märgitud õppekava(de) alusel, lähtudes motivatsioonikirjast ja eelmise õppastme lõpetamist tõendavast dokumendist koos hinnetelehega.

Komisjonil on õigus teha kandidaadiga intervjuu. Kandidaadil ei ole õigust intervjuud nõuda.

Konkursi käigus valitakse välja kuni 12 tegevsportlast, kellele on tagatud eritingimusel vastuvõtt avalduses märgitud Tartu Ülikooli õppekava(de) alusel. Kui kandidaat on avalduses nimetanud kaks õppekava, siis võib komisjon konkursi käigus hinnata, et kandidaat sobib õppima ühe avaldusel märgitud õppekava alusel, kuid teise õppekava suhtes anda negatiivse hinnangu. Erialasobivuse hindamise aluseks on motivatsioonikiri ja eelmise õppeastme õppetulemused.

Eritingimusel vastuvõtt tähendab, et spordiklubi konkursi käigus välja valitud sportlane on vastuvõtu taganud ja talle määratakse kandideerimisavalduse esitamisel maksimaalne punktisumma. Eritingimuse täitnud kandidaat ei pea täitma õppekava tavapäraseid vastuvõtutingimusi (riigieksamid ja/või sisseastumiseksamid, hinded). Õppima asumise eelduseks on kõrghariduse esimesel astmel keskhariduse ja magistriõppes kõrghariduse omandamine hiljemalt 2024. aasta juuni lõpuks. Lisainfo eritingimusel vastuvõtu kohta on Tartu Ülikooli veebilehel www.ut.ee/eritingimus.

Sportlaste eritingimuste täitnud vastuvõetu on õppeaasta jooksul vabastatud õppekulude hüvitamisest nii täis- kui osakoormusega õppides.Tasuta õppekoha säilitamiseks kehtivad õppekorralduseeskirja nõuded ning õppekava tuleb täita vähemalt osakoormuse mahus (minimaalselt 30 ainepunkti õppeaastas).

Konkursi tulemused selguvad hiljemalt 31. märtsil 2024. Kandidaate teavitatakse tulemustest e-posti teel.

Competition of the sports club for the admission of athletes to the University of Tartu under special conditions.
Information in English

 • Ajakirjandus ja kommunikatsioon
 • Ajalugu
 • Ajalugu (kunstiajaloo eriala)
 • Antiikkeeled ja -kultuurid
 • Arvutitehnika
 • Bioloogia ja elustiku kaitse
 • Disainmõtlemine ja digiturundus
 • Eesti ja soome-ugri keeleteadus
 • Eripedagoogika ja logopeedia
 • Ettevõttemajandus (ingliskeelne õppekava)
 • Filosoofia
 • Füsioteraapia
 • Füüsika, keemia ja materjaliteadus
 • Geenitehnoloogia
 • Geograafia
 • Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia
 • Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
 • Infokorraldus
 • Informaatika
 • Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu
 • Kehaline kasvatus ja sport
 • Kirjandus ja kultuuriteadused
 • Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis
 • Loodusteadused ja tehnoloogia (ingliskeelne õppekava)
 • Majandusteadus
 • Matemaatika
 • Matemaatiline statistika
 • Religiooniuuringud ja teoloogia
 • Riigiteadused
 • Romanistika (hispaania keele ja kirjanduse eriala)
 • Romanistika (prantsuse keele ja kirjanduse eriala)
 • Saksa keel ja kirjandus
 • Semiootika ja kultuuriteooria
 • Skandinaavia keeled ja kultuurid
 • Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
 • Turismi- ja hotelliettevõtlus
 • Vene ja slaavi filoloogia

Osadel magistriõppekavadel on nõutud kuni 60 EAP mahus erialaste ainete läbimine eelmises õppeastmes. Eeldusainete läbimist kontrollitakse hindamise käigus.

 • Ajakirjandus ja kommunikatsioon
 • Ajalugu
 • Andmeteadus
 • Arvutitehnika ja robootika (ingliskeelne õppekava)
 • Bioloogia ja ökoinnovatsioon
 • Biomeditsiin
 • Biotehnika (ingliskeelne õppekava)
 • Eesti keel ja soome-ugri keeled (ingliskeelne õppekava)
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 • Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia
 • Euroopa õpingud
 • Filosoofia (ingliskeelne õppekava)
 • Folkloristika ja pärandirakendused (ingliskeelne õppekava)
 • Füsioteraapia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Geoloogia
 • Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja
 • Heaolu- ja spaateenuste disain ja juhtimine (ingliskeelne õppekava)
 • Informaatika (ingliskeelne õppekava)
 • Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
 • Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine (ingliskeelne õppekava)
 • Juhtimis- ja digikommunikatsioon
 • Keeleteadus
 • Keemia
 • Kehaline kasvatus ja sport
 • Kindlustus- ja finantstemaatika (ingliskeelne õppekava)
 • Kirjandus- ja teatriteadus
 • Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu
 • Kultuurikorraldus
 • Linnastunud ühiskonna geoinformaatika (ingliskeelne õppekava)
 • Matemaatika- ja informaatikaõpetaja
 • Matemaatika ja statistika
 • Matemaatiline majandusteadus (ingliskeelne õppekava)
 • Materjaliteadus ja tehnoloogia (ingliskeelne õppekava)
 • Molekulaarsed bioteadused
 • Persoonibrändipõhine ettevõtlus
 • Põhikooli mitme aine õpetaja
 • Rakenduslik mõõteteadus (ingliskeelne õppekava)
 • Religiooniuuringud ja teoloogia
 • Semiootika (ingliskeelne õppekava)
 • Semiootika ja kultuuriteooria
 • Tarkvaratehnika (ingliskeelne õppekava)
 • Teenuste disain ja juhtimine
 • Tõlkeõpetus
 • Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud (ingliskeelne õppekava)
 • Võõrkeeleõpetaja
 • Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs