Teeninduseeskiri

Teeninduseeskiri

TEENINDUSEESKIRI

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi (edaspidi: Spordiklubi) osutab teenuseid vastavalt põhikirjale avalikes huvides erineval tasemel spordialase tegevuse arendamiseks ja tasulisi teenuseid vastavalt Spordiklubi juhatuse poolt kinnitatud hinnakirjale ja tingimustele. Käesolev teeninduseeskiri reguleerib kasutajatele (edaspidi: Klient) teenuste osutamise korda ja käitumisjuhiseid Tartu Ülikooli spordihoones ja rajatistel.

1. TEENUS
1.1. Spordiklubi osutab tasulisi teenuseid noorte- ja harrastusspordi sh tervisespordi treeningute läbiviimisel ning spordihoone- ja rajatiste kasutamise teenust vastavalt Spordiklubi juhatuse poolt kinnitatud hindadele ja teenusetele alljärgnevalt:
1.1.1. harrastusspordialade loetelu on välja toodud https://sport.ut.ee/tervisesport/harrastusruhmad/ lehel ning treeningud toimuvad ainult vastava spordiala juures märgitud tunniplaanile ning tingimustele. Vajadusel küsida selgitusi teenuste sisu kohta Spordiklubi administraatorilt;
1.1.2. tervisespordi teenus sisaldab rühmatreeninguid vastavalt https://fitplan.ut.ee/ lehel välja toodud tunniplaanile ning jõusaalide, kergejõustikuhalli ja sõudeergomeetrite kasutust. Klient on kohustatud enne teenuse eest tasumist põhjalikult kaaluma ostetava teenuse tarbimise tingimusi sh nõustub sellega, et klubi saadab kliendi e-posti aadressile kliendi jaoks informatiivse sisuga teateid või meeldetuletusi. Tervisespordi kliendi e-posti aadress on ühtlasi ka broneerimissüsteemi kasutajanimeks. Vajadusel küsida selgitusi teenuste sisu kohta Spordiklubi administraatorilt või tervisespordijuhilt;
1.1.3. noortespordialast tegevust Spordiklubis koordineerib spordikool. Spordikooli spordiala treeningud toimuvad registreeritud õppekavade alusel. Spordikoolis esindatud spordialade loetelu on välja toodud https://sport.ut.ee/spordialad/ lehel. Spordikooli astumisel sõlmitakse õpilase esindaja ja Spordiklubi vahel õppeleping. Spordiklubil on õigus saata õpilase esindaja e-posti aadressile informatiivse sisuga teateid või meeldetuletusi. Vajadusel küsida täiendavat informatsiooni Spordiklubi administraatorilt või spordijuhilt;
1.1.4. Spordiklubi osutab spordihoone- ja rajatiste ruumide üürimise teenust ühekordse teenusena ja pikemaajalise teenusena üürilepingu alusel. Üüripinna kasutamine toimub üürilepingu alusel vaid eelnevalt ruumi koordinaatori poolt kinnitatud treeningplaani alusel. Võistluste ajal või avaliku ürituse toimumise ajal vastavas spordiruumis treeningtegevust ei toimu, ära jäänud treeningute asendusajad ja treeningkoht lepitakse kokku ruumi koordinaatoriga. Vajadusel küsida selgitusi üüritavate ruumide kohta Spordiklubi administraatorilt ja/või ruumi koordinaatorilt.
1.2. Spordiklubi osutab lisaks tasulistele teenustele põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks teenuseid:
1.2.1. Tartu Ülikooli liikmeskonnale ja üliõpilastele üliõpilasspordiga tegelemiseks vastavalt sportlike eluviiside propageerimise tingimustele. Vajadusel küsida täiendavat informatsiooni Spordiklubi administraatorilt ja/või tervisespordijuhilt;
1.2.2. tippsportlastele sportlike saavutuste arendamiseks vastavalt Spordiklubi arengukavale. Kasutamine vastavalt tunniplaani võimalustele ja eelneval kokkuleppel Spordiklubi spordijuhiga;
1.2.3. Tartu Ülikooli üliõpilassportlastele, kes esindavad Tartu Ülikooli üliõpilas- võistlussüsteemis, võimaldatakse spordihooneid ja rajatisi kasutada vastavalt tunniplaani võimalustele ja eelneval kokkuleppel Spordiklubi spordijuhiga.

2. PÄÄSE
2.1. Üksikpääse võimaldab ühekordse sisenemise spordisaali või osalemise treeningul vabade kohtade olemasolul. Üksikpääsme puhul loetakse üheks treeningkorraks ühte rühmatreeningut ja/või jõusaalide ning kergejõustikuhalli kasutuskorda. Kasutuskorra pikkus on kehtestatud hinnakirjas.
2.2 10 korra pääse võimaldab 10 kordse sissepääsu spordisaali või treeningule vabade kohtade olemasolul alates ostukuupäevast 90 päeva jooksul. 10 korra pääsme puhul loetakse üheks treeningkorraks ühte rühmatreeningut ja/või jõusaalide ning kergejõustikuhalli kasutuskorda. Kasutuskorra pikkus on kehtestatud hinnakirjas.
2.3 Kuupääse võimaldab sissepääsu spordisaali või treeningule vabade kohtade olemasolul alates ostukuupäevast 30 päeva.
2.4 Soodushindadega pääsmed kehtivad hinnakirjas märgitud kliendigruppidele soodustust tõendava dokumendi alusel. Soodustust tõendavate dokumentide loetelu on toodud https://sport.ut.ee/hinnakirjad/ lehel.
2.5 Registreeritud tervisespordi kliendil on võimalus pääsmete veebipõhiseks ostmiseks, võimalikud soodushinnad ilmuvad peale isikukoodi sisestamist. Veebipõhiseks ostmiseks peab Tartu Ülikooli üliõpilane oma üliõpilase staatust uuesti tõendama klienditeenindaja juures iga järgmise aasta 31.oktoobriks.
2.6 Fitnessiklubi perioodipääse võimaldab sissepääsu spordisaali või rühmatreeningule vabade kohtade olemasolul piiramatu arv kordi. Fitnessiklubi rühmatreeningute korral lähtuda fitnessiklubi broneerimissüsteemi juhendist, mis on leitav lehelt https://fitplan.ut.ee/. Fitnessiklubi pääse ei sisalda pääsu harrastusspordi treeningutesse või teistes spordisaalides toimuvatele treeningutele, mida ei ole kirjas lehel https://fitplan.ut.ee/.
2.7 UT Sport + Elustiil perioodipääse võimaldab sissepääsu spordisaali, rühmatreeningule või harrastusspordi treeningutesse vabade kohtade olemasolul piiramatu arv kordi. Rühmatreeningute korral lähtuda fitnessiklubi broneerimissüsteemi juhendist, mis on leitav lehelt https://fitplan.ut.ee/.
2.8 Spordiklubi spordikooli õppeleping annab õigused valitud spordiala spordikooli teenuste kasutamiseks vastavalt tunniplaanile.
2.9 Kõik pääsmed kehtivad teenuses kehtestatud aja jooksul ning üldiselt kehtivusaega ei pikendata va väga mõjuvatel põhjustel (nt pikaajaline haigus või arsti vastunäidustus). Kehtivat pääset on võimalik peatada alates 7 päevast ning ette teatamisel kirjutades tervisespordijuhile.
2.10 Harrastusspordi pääse sisaldab valitud spordiala treeninguid akadeemilise õppeaasta jooksul. Harrastusspordi pääse ei sisalda pääsu fitnessiklubi treeningutesse või teistes spordisaalides toimuvatele treeningutele:
2.11 Spordihoone- ja rajatiste ruumide üürimine hinnakirja alusel.
2.12 Ostetud pääsmeid tagasi ei osteta.
2.13 Pääsmete alusel on võimalik tarbida spordiklubi poolt osutatavaid teenuseid. Pääsmete eest tasumine toimub Spordiklubi poolt koostatud dokumendi alusel:
2.13.1 administraatori poolt väljastatud kassamüügi arve (tasumine sularahas või pangakaardiga);
2.13.2 ruumi koordinaatori poolt väljastatud arve alusel (tasumine toimub pangaülekandega. Pääse aktiveeritakse peale arve laekumist);
2.13.3 Fitnessiklubi ja UT Sport + Elustiil pääsmeid saab osta vastavalt punktile 2.13.1 ja veebikeskkonnas https://fitplan.ut.ee/. Nimetatud pääsmeid ei müüda punkti 2.13.2 alusel. Veebikeskkonnas ostetud pääsme arve väljastab soovi korral tervisespordijuht;
2.13.4 pääsmete müük ja aktiveerimine treeningutesse (kõikidesse spordisaalidesse) lõpetatakse 45 minutit enne Spordihoone sulgemist.

3. TEENINDUS
3.1 Treeningule- ja/või õppetööle tulles spordihoone Klient kas:
3.1.1 esitab administraatorile Spordiklubi klubikaardi/ID kaardi. Uuele Kliendile vormistab administraator klubikaardi või seob kliendi ID kaardi Spordiklubi andmebaasiga;
3.1.2 ja/või annab administraatorile informatsiooni soovitud ruumi kasutamise kohta;
3.1.3 ja/või ostab pääsme. Klient tasub tema poolt soovitud teenuse eest administraatorile valides Spordiklubis kasutusel olevatest makseviisidest sobivaima. Sooduspääsme ostmiseks esitab Klient administraatorile soodustust tõendava dokumendi;
3.1.4 Administraator väljastab Kliendile kiibi koos rõivistu kapi võtmega. Kapi võtme ja/või kiibi saab spordihoone kasutaja enda kasutusse treeningul viibimise ajaks. Kapi võtme ja/või kiibi viimine Spordiklubi ruumidest väljapoole ei ole lubatud.
3.2 Spordiklubi klubikaart on tasuline, selle hind kehtestatakse hinnakirjaga.
3.3 Kõik Spordiklubi klubikaardiga seotud pääsmed on personaalsed ja ostetud teenus kehtib kasutamiseks ainult klubikaardiga seotud pääsme omanikule. Klubikaardi andmisel teistele isikutele teenuse kasutamiseks, on Spordiklubil õigus teenuse kasutamine peatada või lõpetada. Kasutamata pääsme eest raha ei tagastata.
3.4 Klient on kohustatud klubikaardi kaotamisest kohe informeerima Spordiklubi administraatorit. Vajadusel väljastatakse kliendile tasu eest uus klubikaart.

4. KLIENDI VASTUTUS
4.1 Teenuse eest tasumisega kinnitab Klient, et ta on tutvunud ja kohustub järgima Spordiklubi teeninduseeskirja ja kodukordasid ning tal on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund ostetud teenuste kasutamiseks.
4.2 Kodukorra ning teeninduseeskirja eiramisel ja ebaviisaka käitumise korral on Spordiklubil õigus lõpetada Kliendil Spordiklubi kasutamise õigused ning kasutamata teenuse eest raha mitte tagastada.
4.3 Spordiklubi Klient on teadlik oma tervislikust seisundist ning vastutab enda heaolu ja tervise eest. Eridiagnooside korral on klient kohustatud teavitama sellest juhendavat treenerit. Spordiklubi ei vastuta treeningutel saadud traumade ega võimalike õnnetuste eest, mis on tingitud kliendi enda tegevusest või juhtunud loomulikul teel.
4.4 Klient on kohustatud kinni pidama treeningute läbiviimise ja hoone lahtioleku aegadest.
4.5 Klient on kohustatud tagastama pärast treeningu lõppu kiibi ja/või võtme. Võtme ja/või kiibi kaotuse või tagastamata jätmise puhul tasuma kahju hinnakirja alusel.
4.6 Spordiklubi ei vastuta rõivistutesse või üldruumidesse jäetud isiklike esemete eest. Dokumendid, mobiiltelefonid ja muud väärtuslikud esemed saab jätta treeningu ajaks administraatori juures olevatesse hoiukappidesse.

5. SPORDIKLUBI VASTUTUS
5.1 Spordiklubi osutab tasulisi teenuseid hinnakirjas nimetatud tingimustel. Täiendavat infot teenuse kohta saab Spordiklubi töötajatelt. Uuele Kliendile võimaldatakse kas: üks tasuta tutvustav proovitreening harrastusspordi ühe spordiala treeningus või üks tasuta proovitreening fitnessiklubi ühes rühmatreeningus ning spordikooli õpilasele kaks tasuta proovitreeningut ühel spordialal.
5.2 Spordiklubi vastava saali treenerid instrueerivad ja nõustavad Spordiklubi Kliente nende soovil seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes eelkõige tunniplaanis märgitud treeningaegadel.
5.3 Spordiklubi kohustub hoidma olemasolevaid seadmeid ja inventari töökorras. Katkine inventar parandatakse mõistliku aja jooksul.
5.4 Spordiklubi jätab endale õiguse piirata jõusaalis ja rühmatreeningutes samaaegselt treenivate Klientide arvu selleks, luua sobivad treeningtingimused ja tagada ohutusnõuetest kinnipidamine.
5.5 Spordiklubi hoiab ruumidesse unustatud esemeid 1 (ühe) kalendrikuu jooksul nende leidmisest alates. Kui selle aja jooksul ei ole nende esemete õiguspärane omanik esemetele järgi tulnud, annab Spordiklubi esemed üle heategevuseks või Taaskasutuskeskusele või eelnimetatud kasutusviisideks ebasobivusel hävitab.
5.6 Kõik juhendid ja kodukorrad on leitavad Spordiklubi veebilehelt https://sport.ut.ee/spordihoone/dokumendid/kodukord.