Edasi sisuni

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi korraldab konkursi, et valida välja kuni kümme sportlast, kes saavad vastuvõtueeskirjas sätestatud korras eritingimusel asuda õppima Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese või teise astme õppekavade alusel. Õppekavade nimekirjad on toodud allpool.

Sportlase eritingimustel vastuvõtmiseks tuleb täita avaldusvorm, mille leiab – Lisa 1. Avaldus sportlastele eritingimusel kandideerimiseks.

Täidetud avaldusi saab esitada perioodil 1.-31. mai 2019 digitaalselt allkirjastatult aadressile sport@ut.ee või postiga aadressile Ujula 4, Tartu, 51008.

Koos avaldusega esitage järgmised dokumendid:

 • spordialaliidu kinnitus sportlike tulemuste kohta
 • lihtkoopiad lõpudokumentidest või kui lõpetate 2019. aasta suvel, siis õppeasutuse väljastatud õpperaamatu väljavõte
 • isikut tõendava dokumendi koopia
 • eesti keele oskust tõendav dokument, kui eelnev haridus on omandatud teises keeles

Otsused sisseastumise kohta tehakse 14. juunil 2019.

 

Sportlaste eritingimustel vastuvõtmise konkursi tingimused ja kord

Võttes aluseks Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 15 lõike 2 punkti 15 ja Tartu Ülikooli senati 30. novembri 2018. a määruse nr 9 „Vastuvõtueeskiri kõrghariduse esimeses ja teises astmes 2019/2020. õppeaastal“ punkti 67.3, kehtestan sportlaste eritingimustel vastuvõtmise konkursi tingimused ja korra.

1. Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (edaspidi: spordiklubi) korraldab konkursi, et valida välja kuni kümme sportlast, kes saavad vastuvõtueeskirjas sätestatud korras eritingimusel asuda õppima Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese või teise astme õppekavade alusel.

2. Konkursil võivad osaleda Eesti ja välisriikide tegevsportlased, kelle sporditulemused on rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda.

3. Spordiklubi kuulutab konkursi oma veebilehel sport.ut.ee välja hiljemalt 1. mail 2019. Avaldusi võetakse vastu 1.–31. maini 2019. Konkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 14. juunil 2019.

4. Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

4.1. vormikohane avaldus konkursil osalemiseks (lisa 1);

4.2. spordialaliidu kinnitus kandidaadi sportlike tulemuste kohta;

4.3. motivatsioonikiri, milles kandidaat annab ülevaate oma senisest sportlikust tegevusest, esitab kavandatud sportlikud eesmärgid ja põhjendab avalduses märgitud õppekava valikut;

4.4. eelmise õppeastme lõpetamise dokumendid või juhul, kui kandidaat lõpetab eelmise õppeastme õpingud konkursiaasta suvel, siis õppetulemuste väljavõte;

4.5. õppekeele oskust tõendav dokument;

4.6. isikut tõendava dokumendi koopia.

5. Kandidaat võib lisaks esitada Eesti Olümpiakomitee või spordialaliidu soovituskirja.

6. Kandidaate hindab kuueliikmeline komisjon, kuhu kuulub üks esindaja spordiklubist, õppeosakonna vastuvõtutalitusest ja igast ülikooli valdkonnast. Komisjoni koosseisu kinnitab õppeprorektor.

7. Komisjon teeb otsuse, arvestades kandidaatide hindamisel järgmist:

7.1. kandidaadi senine sportlik tegevus, sporditulemused ja arengupotentsiaal;

7.2. tegelemine spordiklubi (eelis)arendatavate spordialadega;

7.3. valmisolek esindada spordiklubi;

7.4. Eesti Olümpiakomitee saavutusspordi toetuse saamine;

7.5. sobivus ülikooli õppima asumiseks avaldusel märgitud õppekava(de) alusel, lähtudes motivatsioonikirjast ja haridusdokumentidest.

8. Komisjonil on õigus teha kandidaadiga intervjuu.

9. Komisjon võib otsustada, et konkursi tulemusel valitakse välja vähem kui kümme sportlast, kes saavad vastuvõtueeskirjas sätestatud korras eritingimusel Tartu Ülikooli õppima asuda.

Toomas Asser
Tartu Ülikooli rektor, professor

 

Nimekiri Bakalaureuseõpe ja rakenduskõrghariduse õppekavadest, millele saab kandideerida.

Õppekavadega saab tutvuda veebilehel https://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/oppekavad

 • Ajakirjandus ja kommunikatsioon
 • Ajalugu
 • Ajalugu (kunstiajaloo eriala)
 • Arvutitehnika
 • Bioloogia ja elustiku kaitse
 • Eesti ja soome-ugri keeleteadus
 • Eripedagoogika
 • Ettevõtlus ja digilahendused
 • Ettevõtlus ja projektijuhtimine
 • Filosoofia
 • Füsioteraapia
 • Füüsika, keemia ja materjaliteadus
 • Geenitehnoloogia
 • Geograafia
 • Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia
 • Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
 • Huvijuht-loovtegevuse õpetaja
 • Infokorraldus
 • Informaatika
 • Infotehnoloogiliste süsteemide arendus
 • Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu
 • Keeled ja mitmekeelsus koolis
 • Kehaline kasvatus ja sport
 • Kirjandus ja kultuuriteadused
 • Klassikaline filoloogia
 • Klassiõpetaja
 • Koolieelse lasteasutuse õpetaja
 • Koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas
 • Kutseõpetaja
 • Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis
 • Majandusteadus
 • Matemaatika
 • Matemaatiline statistika
 • Noorsootöö
 • Psühholoogia
 • Pärandtehnoloogia
 • Religiooniuuringud ja teoloogia
 • Riigiteadused
 • Romanistika (hispaania keele ja kirjanduse eriala)
 • Romanistika (prantsuse keele ja kirjanduse eriala)
 • Saksa keel ja kirjandus
 • Semiootika ja kultuuriteooria
 • Skandinaavia keeled ja kultuurid (norra keele ja kirjanduse eriala)
 • Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
 • Turismi- ja hotelliettevõtlus
 • Vene ja slaavi filoloogia

Nimekiri magistriõppekavadest, millele saab kandideerida

Õppekavadega saab tutvuda veebilehel https://www.ut.ee/et/sisseastumine/mag/oppekavad
Osadel magistriõppekavadel on nõutud kuni 60 EAP mahus erialaste ainete läbimine eelmises õppeastmes. Eeldusainete läbimist kontrollitakse hindamise käigus.

 • Ajakirjandus ja kommunikatsioon
 • Ajalugu
 • Bioloogia ja ökoinnovatsioon
 • Biomeditsiin
 • Eesti ja soome-ugri keeleteadus
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 • Eripedagoogika ja logopeedia
 • Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia
 • Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine
 • Euroopa õpingud
 • Füsioteraapia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Geoloogia
 • Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja
 • Haridusinnovatsioon
 • Keeleõpetaja mitmekeelses koolis
 • Keemia
 • Kehaline kasvatus ja sport
 • Keskkonnatehnoloogia
 • Kirjandus- ja teatriteadus
 • Kultuurikorraldus
 • Matemaatika- ja informaatikaõpetaja
 • Matemaatika ja statistika
 • Molekulaarsed bioteadused
 • Psühholoogia
 • Põhikooli mitme aine õpetaja
 • Religiooniuuringud ja teoloogia
 • Semiootika ja kultuuriteooria
 • Turundus ja finantsjuhtimine
 • Tõlkeõpetus
 • Võõrkeeleõpetaja
 • Õpetajaharidus
 • Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs