Edasi sisuni

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi KODUKORD alates 5. jaanuarist 2017

Üldine| Kergejõustikuhall | Jõu- ja tõstesaal | Pallisaalid | Poksisaal
Sõudeergomeetrid | Väike saal | Staadion | Mängunurk | Salme 1a

1.  Üldine kodukord (kehtib kõikide ruumide kohta)

 • Tartu Ülikooli spordihooned ja rajatised on kasutajatele (Tartu Ülikooli liikmeskond, spordiklubi sportlased, noorsportlased, sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi tudengid, teenuse ostjad jt) avatud lahtiolekuaegadel. Infot spordihoonete ja rajatiste lahtiolekuaegade kohta saab Spordiklubi veebilehelt, administraatoritelt ning vastavatelt siltidelt välisukselt.
 • Tartu Ülikooli spordihoonete ja rajatiste kasutaja kohustub:
  • täitma käesolevat kodukorda ja juhinduma Spordiklubi teeninduseeskirjast. Kodukorra eiramisel on Spordiklubil õigus lõpetada pääsme kehtivus ning kasutamata teenuse eest raha mitte tagastada;
  • hoidma kõikides spordihoonete ja rajatiste ruumides ning territooriumil puhtust ja korda;
  • kasutama Spordiklubi treeningvahendeid alati heaperemehelikult ning hoolitsema, et vahendid saaksid alati tagasi oma kohale. Vahendeid ei tohi treeningsaalidest välja viia (sh kasutamiseks teises ruumis või kohas);
  • rikutud ja/või lõhutud vahenditest ja spordiklubi varast kohe teavitama administraatoreid;
  • hüvitama Spordiklubile ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju;
  • viibima spordiruumides ainult sportlikes puhastes vahetusjalatsites, spordiruumides ei tohi viibida paljajalu (va treeneri loal kui treener viibib koha peal) ega palja ülakehaga;
  • täitma spordihoone administraatori ja teiste spordiklubi töötajate korraldusi ja kohe reageerima nende märkustele. Kõigi esilekerkinud küsimustega pöörduda administraatori poole;
  • tagastama pärast treening- või õppetöö lõppu kiibi ja/või võtme. Võtme ja/või kiibi viimine klubi ruumidest välja ei ole lubatud. Võtme ja kiibi kaotuse puhul tasuma kahju hinnakirja alusel;
  • riietumiseks ja pesemiseks kasutama ainult vastavaid riietusruume;
  • suhtuma kaastreenijatesse lugupidavalt ning jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;
  • kinni pidama treening- ja õppetööks ette nähtud spordisaalide ja rajatiste kasutusaegadest ning kasutama neid ainult sihtotstarbeliselt;
  • ruumidesse sisenemiseks ja sealt lahkumiseks kasutatama ainult selleks ettenähtud uksi. Evakuatsiooniuste kasutamine on lubatud ainult hädaolukorras. Kaitseandurite rikkumisel tuleb hüvitada tekitatud kahju;
  • spordihoonesse mitte sisenema koduloomade ja jalgratastega.
  • Viima leitud esemed administraatori kätte. Kaotatud esemeid säilitame ühe kalendrikuu jooksul. Peale kuu möödumist anname asjad heategevuseks või taaskasutuskeskusesse;
  • täitma üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste kasutajate suhtes.
 • Spordihoones on keelatud:
  • suitsetamine, narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimine;
  • kaasa võetud toidu ja jookide tarbimine (va vesi ja spordijoogid, mis on spetsiaalses spordijoogi pudelis). Keelatud on kaasa tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;
  • toodete ja teenustega kauplemine, kui Spordiklubi ei ole sellist õigust lepinguliselt andnud;
  • filmida ja pildistada, omamata selleks Spordiklubi juhtkonna vastavat luba va avalikud üritused.
 • Alla 14 aastased lapsed tohivad viibida spordisaalides ja rajatistes ainult kutsetunnistust omava treeneri juhendamisel või iseseisvalt lapsevanema või treeneri kirjalikul loal. Lapsevanema poolt spordisaali kaasa võetud lapse ohutuse ja turvalisuse eest vastutab lapsevanem.
 • Tartu Ülikooli spordihoone parkla territooriumil parkimine on tasuline ööpäevaringselt ja igapäevaselt (parkimise korra tingimused on toodud parkla infotahvlil). Kehtestatud korra eirajatele väljastatakse hoiatusi ja/või leppetrahve (mõiste tuleneb Võlaõigusseaduse §158). Hoone peasissekäigu ees on autode peatumine (v.a selleks ettenähtud peatumise tasku) ja parkimine keelatud ning territooriumil liigeldes on kohustus lähtuda EV kehtivast liikluseeskirjast. Sõidukijuhtidele, kes eiravad territooriumi liiklusskeemi vormistatakse leppetrahv

 

 1. Kergejõustikuhalli kodukord
 • Pealtvaatajad ja kõrvalised isikud võivad viibida treening – õppetöö ja võistluste ajal ainult tribüünil;
 • Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel tema treeningrühmas osalejatel on sportlikud puhtad vahetusjalanõud.
 • Naelkingades on keelatud viibida väljaspool kergejõustikuhalli tartaankattega ala. Kasutatavate naelkingade naelte pikkus võib olla kuni
 • Kergejõustikuhalli hüppe- ja heitesektoreid on lubatud kasutada vaid vastava spordiala võistlusteks või praktilise õppe-, treeningtöö läbiviimiseks eelneva broneeringu alusel klienditeenindusjuhi juures.
 • Kergejõustikuhallis paikneva ronimisseina territooriumil viibimine on keelatud va alpinismi ja kaljuronimise treeningu aegadel.
 • Kergejõustikuhallis on keelatud ristisuunalised liikumised üle jooksu- ja hüpperadade; kiirusharjutusi võib teha stardist finiši suunas.
 • 200m ringi siserada võib kasutada ainult treeningute läbiviimiseks, aga mitte soojendus- või lõdvestusjooksuks.
 • 60m stardipaika võib kasutada treeningute läbiviimiseks ainult halli  töötaja loal, starte tuleb harjutada selleks ette nähtud joonelt.
 • Soojendus- ja lõdvestusjookse tehakse väljaspool peaareeni, st. väljaspool 200m ringi.
 • Peale kaugus- ja kolmikhüppekasti kasutamist tuleb liiv kasti tagasi pühkida ja kastile kate peale tõmmata.
 • Kõrgus- ja teivashüppemattidele tuleb pärast kasutamist kate peale tõmmata (katte olemasolul).
 • Teivashüppe teivastel tuleb kasutada kas originaalset plastikust või kummist otsikut, mis ei määri tartaankatet, selle puudumisel on kasutaja kohustatud katma selle tartaankatet mittemääriva otsikuga.
 • Heiteharjutusi võib sooritada ainult kuulitõukesektoris, heitenurgas või vastu topispalli seina, tagades ohutusnõuetest kinnipidamise nii enda, kaastreenijate kui ka spordiklubi vara suhtes.
 • Heiteharjutusi (sealjuures odavise) ei tohi sooritada naelkingades.
 • Talgi kasutamine on lubatud ainult spetsiaalse anuma olemasolul. Talgi sattumisel tartaanile, tuleb see koheselt eemaldada.
 • Harjutuse sooritaja peab tagama ohutuse treeningsektoris ja sellega piirneval alal.
 • Topispallidega harjutuste sooritamine kergejõustikuareenil on keelatud, välja arvatud juhul, kui selleks on eelnevalt broneeritud vastav aeg ning sellega ei segata kaastreenijate tegevust.
 • Võimlemiseks ja venitusharjutuste sooritamiseks ei tohi kasutada jooksuringi turvabarjääri ja soojenduse läbiviimine ei tohi takistada teisi kergejõustikuhalli kasutajaid.
 • Treeningu lõppedes tuleb korrastada treeningpaik.
 • Inventariruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise eest vastutab kasutaja, õppe – treeningtöö läbiviija või võistluste korraldaja. Võistlusinventari kasutamine õppe-, treeningtöös on keelatud.
 • Peale õppe – treeningtöö või võistluste lõppu tuleb kasutatav inventar oma kohale tagasi asetada.
 • Valgusliidri ja elektroonilise treeningsüsteemi kasutamine toimub eelneva broneerimise alusel klienditeenindusjuhi juures.
 • Kergejõustikuhallis toimuvate võistluste ajal treeningute läbiviimine lepitakse eelnevalt kokku võistluse korraldajaga ja/või klienditeenindusjuhiga.

 

 1. Jõu- ja tõstesaali kodukord
 • Jõu- ja tõstesaalides oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener ja jõusaali kasutaja.
 • Jõu- ja tõstesaali kasutaja kohustub:
  • kasutama jõu- ja tõstesaali ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
  • kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega ja vajadusel kasutamise kokku leppima selle senise kasutajaga. Kardioseadmete maksimaalne järjestikune kasutusaeg on 30 minutit;
  • maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama julgestust, kui on oht, et soorituse ebaõnnestumisel võib ta kahjustada enda tervist või saali sisustust;
  • viima kasutatud inventari treeningu lõppedes selleks ette nähtud kohta;
  • asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile;
  • treeningu järel puhastama trenažöörid ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga.
 • Inventari kaasa võtmine jõusaalist kasutamiseks spordihoone teistes ruumides toimub ainult kokkuleppel fitnessi juhiga.

 

 1. Pallisaalide kodukord
 • Pallimängusaalidesse tohib siseneda ainult ettenähtud ustest ja saalidevaheline liikumine ei tohi segada teistes saalides toimuvat treeningtegevust.
 • Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas puhtad saalijalatsid taldadega, mis ei määri põrandat.
 • Pallisaalides oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener või pallisaali kasutaja.

 

 1. Aeroobikasaali kodukord
 • Aeroobikasaali kasutaja kohustub:
  • aeroobikasaali kasutama ainult sihtotstarbelise treeningu või õppetöö eesmärgil ning juhendaja või treeneri juuresolekul;
  • kinni pidama treeningaegadest. Treeneril on õigus keelduda klienti tundi lubamast hilinemise korral;
  • treeningu järel puhastama kasutatud vahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga või kasutama treeningul puhast isiklikku käterätikut.
 • Kasutaja, kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas puhtad saalijalatsid.
 • Inventari välja viimine aeroobikasaalist ilma fitnessijuhi nõusolekuta on keelatud.
 • Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või saali kasutaja.
 • Kasutaja on kohustatud kasutama aeroobikasaali helitehnikat vastavalt eelnevale instrueerimisele fitnessijuhi või helitehniku poolt.

 

 1. Poksisaali kodukord
 • Poksisaali kasutaja kohustub:
  • poksisaali kasutama ainult sihtotstarbelise treeningu või õppetöö eesmärgil ning juhendaja või treeneri juuresolekul;
  • lööma poksikotte ainult koti liikumissuunas;
  • kohe koristama verejooksu tagajärjed.
 • Poksisaalis on keelatud:
  • jalgadega poksikottide löömine;
  • maha sülitamine, selleks kasutada süljekausse;
  • jõusaali minek läbi evakuatsiooniukse (klaasuks jõusaali ja poksisaali vahel).
 • Poksiringis vältida nööridele toetumist.
 • Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või saali kasutaja.
 • Võistlusinventari kasutamine õppe-, treeningtöös on keelatud.
 • Kasutaja, kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas puhtad saalijalatsid, taldadega, mis ei määri põrandat.

 

 1. Sõudeergomeetrite ala kodukord
 • Sõudeergomeetrite kasutaja kohustub:
  • kasutama sõudeergomeetreid ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
  • kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega;
  • treeningu järel puhastama ergomeetrid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga.
 • Kasutaja, kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas puhtad spordijalatsid.
 • Sõudeergomeetrite liigutamine ja teisaldamine on keelatud.
 • Sõudeergomeetrite alal olevate sõudeergomeetrite kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener või kasutaja.

 

 1. Väikese rühmatreeningute saali ja lauatennisesaali kodukord
 • Saali kasutaja kohustub:
  • kasutatud lauatennise lauad treeningu lõppedes kokku panema ja viima saali tagumisse nurka;
  • kasutatud rühmatreeningute vahendid tagasi viima oma kohale;
  • kasutatud matid puhastama selleks ette nähtud vahendiga.
 • Kasutaja esindaja, juhendaja või treener või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas puhtad saalijalatsid.
 • Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja kasutaja.

 

 1. Staadioni kodukord
 • Staadionile siseneda läbi staadionihoone ja esitada administraatorile kas:
  • Spordiklubi kaardi;
  • ja/või andma informatsiooni soovitud ruumi kasutamise kohta.
 • Staadioni kasutamisega seotud tasuliste teenuste eest tuleb tasuda Ujula 4 administraatori juurde.
 • Treeninginventari väljastab staadioni administraator või meister kutsekvalifikatsiooni omavatele treeneritele või sportlastele nimekirja alusel, kirjalikult fikseeritakse inventari nimetus, hulk ja vastutav kasutaja.
 • Peale inventari (kuulid, odad, kettad, stardipakud, mõõdulindid, märgid jms) kasutamist viia need puhastatult inventariruumi administraatori või meistri juuresolekul, tagastamine fikseeritakse.
 • Tõkked asetada grupiti raja välisserva oma kohale tagasi.
 • Kaugus – ja kolmikhüppetreeningul kasutada treeningkaste. Võistluskast tribüüni ees on võistlusteks.
 • Peale kaugus – ja kolmikhüppetreeningut kaugushüppekast korrastada ja katta kast kattega ning labidas ja reha viia tagasi inventariruumi.
 • Kõrgus – ja teivashüppematid on kasutamiseks ainult kõrgus – ja teivashüppetreeninguteks. Muu tegevus mattidel on keelatud.
 • Peale kõrgus – ja teivashüppetreeninguid tõmmata mattidele vihmakate ja hüppelatt viia inventariruumi.
 • Staadioni jooksuradasid kasutada järgnevalt:
 • 8 rada ( kõige välimine ) soojendusjooksuks;
 • 5 -7 rada tõkkejooksu treeninguteks;
 • 3 -4 rada kiirjooksu treeninguteks;
 • 2 rada pikamaajooksu treeninguteks;
 • 1 rada (kõige sisemine) on ainult võistlusteks või ainult lõigutreeningute läbiviimiseks.
  • Murule on kuulitõuge lubatud ainult kuulitõukevõistluste ajal.
  • Vasaraheite treeningud viia läbi harjutusväljakul.
  • Oda, ketta ja vasara maandumisest murusse tekkinud augud ja süvendid suruda kinni või siluda.
  • Ohutuse tagamiseks veenduda, et heiteid ja viskeid sooritades ei viibiks sektoris isikuid. Heidete ja visete sooritamisel lähtuda ohutusnõuetest, tagamaks ohutuse nii enda, kaastreenijate kui ka spordiklubi vara suhtes.
  • Võistluste ajal võib treenida staadioni tagasirgel ainult eelneval kokkuleppel võistluste korraldajaga või klienditeenindusjuhiga.
  • Inventaririkkest, huligaansusest jms teavitada koheselt staadioni administraatorit.
  • Staadioni territooriumile jäetud esemed on valveta, spordiklubi nende eest ei vastuta. Võimalus on kasutada hoiukappe ja –riiuleid.
  • Staadioni hoones on keelatud käia naelkingades.
  • Staadionil on keelatud sõita jalgrattaga, uiskudega ja rulaga.

 

 1. Ujula 4 spordihoone mängunurga reeglid:
 • Mängunurk:
  • on mõeldud ainult spordiklubi pääsme ostnud kliendi lastele vanuses 2-6 eluaastat;
  • mahutab korraga 10 last;
  • mängunurga ronimisnurgas on korraga kuni 4 last;
  •  mängunurga piirdeaedadel ronimine ja neile toetumine on keelatud;
  • mängunurga lahtiolekuajad on avaldatud spordiklubi veebilehel ja siltidel mängunurgas;
  • mängunurga lahtiolekuaegadel tegeleb mängunurgas lastega mängunurga perenaine.
 •  Mängunurka lapse mängima jätnud lapsevanem vastutab, et:
  • mängunurka mängima toodud laps on terve;
  • mängunurka ei võetaks kaasa sööke ja jooke;
  • mängunurka tullakse sokkides ja üleriieteta;
  • lapsele on tutvustatud mängunurga reegleid;
  • mängunurga perenaise korraldusi täidetakse;
  • mängunurga vahendeid ei viida mängunurgast välja ning et neid ei lõhutaks tahtlikult.
 • Palun jälgida, et:
  • mänguväljakule tulles ei oleks laste riietel nööre või muid rippuvaid detaile;
  • laps oleks enne mänguväljakule tulekut käinud ära WC-s.

 

 1. Salme 1a võimla kodukord
 • Salme 1a võimlat kasutavad spordiklubi noorsportlased, Tartu Ülikooli tudengid, rentnikud jt. Infot lahtiolekuaegade kohta saab Spordiklubi veebilehelt, Salme 1a administraatoritelt ning vastavatelt siltidelt välisukselt.
 • Salme 1a võimla kasutaja kohustub:
  • täitma käesolevat kodukorda. Kodukorra eiramisel on Spordiklubil õigus lõpetada lepingu kehtivus vastavalt lepingus ettenähtule;
  • hoidma kõikides ruumides ning territooriumil puhtust ja korda;
  • kasutama statsionaarset spordiinventari alati heaperemehelikult. Väikevahendeid ei tohi võimlast välja viia (sh kasutamiseks teises ruumis või kohas);
  • rikutud ja/või lõhutud inventarist kohe teavitama lepingus määratud kontaktisikut (klienditeenindusjuhti);
  • hüvitama Spordiklubile ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju;
  • viibima võimlas ainult sportlikes puhastes vahetusjalatsites;
  • täitma administraatori korraldusi ja kohe reageerima tehtud märkustele. Kõigi esilekerkinud küsimustega pöörduda administraatori poole;
  • tagastama pärast treening- või õppetöö lõppu võtme. Võtme välja viimine Salme 1a hoonest ei ole lubatud;
  • riietumiseks ja pesemiseks kasutama ainult 0. korrusel asuvat riietusruumi;
  • kinni pidama treening- ja õppetööks lepingus ettenähtud kasutusaegadest;
  • täitma üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste kasutajate suhtes.