Kodukord

Kodukord

Üldine kodukord (kehtib kõikide ruumide kohta)

1. Üldine kodukord (kehtib kõikide ruumide kohta)

1.1. Tartu Ülikooli spordihoone ja rajatised on kasutamiseks kõikidele kasutajatele hoone lahtiolekuaegadel. Infot spordihoone ja rajatiste lahtiolekuaegade kohta saab MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi (edaspidi: Spordiklubi) kodulehelt, administraatoritelt ning vastavatelt siltidelt välisuksel.

1.2. Tartu Ülikooli spordihoone ja rajatiste kasutaja kohustub:
1.2.1. täitma käesolevat kodukorda ja juhinduma Spordiklubi teeninduseeskirjast. Kodukorra eiramisel on Spordiklubil õigus lõpetada spordisaalide üürileping, kehtiv pääse ning kasutamata teenuse eest raha mitte tagastada;
1.2.2. hoidma spordihoones ja rajatistel ning territooriumil puhtust ja korda;
1.2.3. kasutama Spordiklubi treeningvahendeid alati heaperemehelikult ning hoolitsema, et vahendid saaksid alati tagasi oma kohale. Vahendeid ei tohi treeningsaalidest välja viia (sh kasutamiseks teises ruumis või kohas);
1.2.4. rikutud ja/või lõhutud vahenditest ja varast kohe teavitama Spordiklubi personali;
1.2.5. hüvitama Spordiklubile ja/või kolmandatele isikutele tekitatud kahju;
1.2.6. viibima spordiruumides ainult sisetingimustele vastavates puhastes treeningjalatsites, spordiruumides ei tohi viibida paljajalu (va treeneri loal kui treener viibib koha peal) ega palja ülakehaga;
1.2.7. täitma administraatori ja Spordiklubi personali korraldusi ja kohe reageerima nende märkustele. Kõigi küsimustega pöörduda esmalt administraatori poole;
1.2.8. tagastama pärast treening- või õppetöö lõppu kiibi ja/või võtme. Võtme ja/või kiibi kaotuse puhul tasuma kahju hinnakirja alusel;
1.2.9. riietumiseks ja pesemiseks kasutama ainult vastavaid riietusruume;
1.2.10. suhtuma kaastreenijatesse lugupidavalt ning jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;
1.2.11. kinni pidama treening- ja õppetööks ette nähtud spordisaali ja rajatiste tunniplaanis määratud kasutusaegadest ning kasutama neid ainult sihtotstarbeliselt;
1.2.12. ruumidesse sisenemiseks ja sealt lahkumiseks kasutatama ainult selleks ettenähtud uksi. Evakuatsiooniuste kasutamine on lubatud ainult hädaolukorras. Kaitseandurite rikkumisel tuleb hüvitada tekitatud kahju;
1.2.13. spordihoonesse mitte sisenema jalgratastega;
1.2.14. viima leitud esemed administraatori kätte. Kaotatud esemeid säilitame ühe kalendrikuu jooksul. Peale kuu möödumist anname asjad heategevuseks või taaskasutuskeskusesse;
1.2.15. täitma üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste kasutajate suhtes;
1.2.16. alla 14 aastane laps võib iseseisvalt treenida vaid täiskasvanu järelevalve all ja vastutusel, 14-16 aastane laps võib iseseisvalt treenida treeneri ja/või lapsevanema kirjalikul loal;
1.2.17. treeningrühma juhendav treener on kohustatud tutvustama oma treeninggrupile spordisaali kodukorda ning vastutab selle täitmise eest. Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena. Treener vastutab selle eest, et treeninggrupi liikmed ei läheks enne tunniplaanis ettenähtud treeningaega treeningruumi ning vabastaksid treening-ja olmeruumid õigeaegselt;
1.2.18. lahkuma spordihoone ruumidest ja rajatistelt lahtiolekuaja jooksul va juhtudel kui Spordiklubi personali ja ürituse korraldaja vahel on saavutatud eraldi kokkulepe;
1.2.19. eriolukordades (nt häire) järgima spordiklubi personali korraldusi;

1.3. Spordiklubi ei vastuta järelevalveta jäetud isiklike asjade eest!

1.4. Spordiklubi ei vastuta kasutaja tervisliku seisundi eest!

1.5. Spordihoones on keelatud:
1.5.1. suitsetamine, narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimine;
1.5.2. kaasa võetud toidu ja jookide tarbimine (va vesi ja spordijoogid, mis on spetsiaalses spordijoogi pudelis). Keelatud on kaasa tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;
1.5.3. toodete ja teenustega kauplemine, kui Spordiklubi ei ole sellist õigust lepinguliselt andnud;
1.5.4. raseerimine, habeme ajamine ja juuste värvimine;
1.5.5. filmimine ja pildistamine, omamata selleks Spordiklubi töötaja luba;
1.5.6. lapsevanema viibimine treeningu ajal spordisaalis välja arvatud juhtudel, kui Spordiklubi treeneri ja lapsevanema vahel on saavutatud eraldi kokkulepe.

1.6. Tartu Ülikooli spordihoone parklas on parkimine tööpäevadel tasuline (parkimise korra tingimused on toodud parkla infotahvlil ja spordiklubi kodulehel). Kehtestatud korra eirajatele väljastatakse hoiatusi ja/või leppetrahve (mõiste tuleneb Võlaõigusseaduse §158). Hoone peasissekäigu ees on autode peatumine (v.a selleks ettenähtud peatumise tasku) ja parkimine keelatud ning territooriumil liigeldes on kohustus lähtuda EV kehtivast liikluseeskirjast. Sõidukijuhtidele, kes eiravad territooriumi liiklusskeemi vormistatakse leppetrahv.

1.7. Spordihoonesse ja rajatistele ei ole lubatud paigaldada kaubamärke, reklaami, silte, sümboolikat, va juhtudel, kui Spordiklubi personali ja ürituse korraldaja vahel on saavutatud eraldi kokkulepe.

2.1. Pealtvaatajad ja kõrvalised isikud võivad viibida õppe-, treeningtöö ning võistluste ajal ainult tribüünil ja/või pealtvaatajatele ettenähtud kohtades.
2.2. Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab treeningrühmas osalejatel on sisetingimustele vastavad puhtad treeningjalatsid.
2.3. Naelkingades on keelatud viibida väljaspool kergejõustikuhalli tartaankattega ala. Kasutatavate naelkingade naelte pikkus võib olla kuni 6mm.
2.4. Kergejõustikuhalli hüppe- ja heitesektoreid on lubatud kasutada ainult vastava spordiala võistlusteks või praktilise õppe-, treeningtöö läbiviimiseks eelneva broneeringu alusel ruumide koordinaatori juures.
2.5. Kergejõustikuhallis on keelatud ristisuunalised liikumised üle jooksu- ja hüpperadade; kiirusharjutusi võib teha stardist finiši suunas.
2.6. 200m ringi võib kasutada ainult treening ja võistlustegevuseks.
2.7. Soojendus- või lõdvestusjooksuks kasutada väljaspool 200m ringi olevat jooksurada.
2.8. Treeningtegevusel kasutada 60m startide harjutamiseks ettenähud märgistatud joont.
2.9. Peale kaugus- ja kolmikhüppekasti kasutamist tuleb liiv kasti tagasi pühkida ja kastile kate peale tõmmata ning ümbrus korrastada.
2.10. Kõrgus-ja teivashüppe paiku tuleb kasutada sihtotstarbeliselt. Kõrgus- ja teivashüppemattidele tuleb pärast kasutamist kate peale tõmmata (katte olemasolul).
2.11. Teivashüppe teivastel tuleb kasutada kas originaalset plastikust või kummist otsikut, mis ei määri tartaankatet, selle puudumisel on kasutaja kohustatud katma selle tartaankatet mittemääriva otsikuga.
2.12. Heiteharjutusi võib sooritada ainult kuulitõukesektoris, heitenurgas või vastu topispalli seina, tagades ohutusnõuetest kinnipidamise nii enda, kaastreenijate kui ka spordiklubi vara suhtes.
2.13. Heiteharjutusi (sealjuures odavise) ei tohi sooritada naelkingades.
2.14. Talgi kasutamine on lubatud ainult spetsiaalse anuma olemasolul. Talgi sattumisel tartaanile, tuleb see koheselt eemaldada.
2.15. Harjutuse sooritaja peab tagama ohutuse treeningsektoris ja sellega piirneval alal.
2.16. Topispallidega harjutuste sooritamine kergejõustikuareenil on keelatud, välja arvatud juhul, kui selleks on eelnevalt broneeritud vastav aeg ning sellega ei segata kaastreenijate tegevust.
2.17. Võimlemiseks ja venitusharjutuste sooritamiseks ei tohi kasutada jooksuringi turvabarjääri ja soojenduse läbiviimine ei tohi takistada teisi kergejõustikuhalli kasutajaid.
2.18. Treeningu lõppedes tuleb korrastada treeningpaik.
2.19. Inventariruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise eest vastutab kasutaja, õppe – treeningtöö läbiviija või võistluste korraldaja. Võistlusinventari kasutamine õppe-, treeningtöös on keelatud.
2.20. Peale õppe-, treeningtöö või võistluste lõppu tuleb kasutatav inventar oma kohale tagasi asetada.
2.21. Valgusliidri ja elektroonilise treeningsüsteemi kasutamine toimub eelneva broneerimise alusel ruumide koordinaatori juures.
2.22. Kergejõustikuhallis toimuvate võistluste ajal treeningute läbiviimine lepitakse eelnevalt kokku võistluse korraldajaga ja/või ruumide koordinaatoriga.

3.1. Jõutõstepaigas oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener ja/või tõstepaiga kasutaja.
3.2. Jõutõstepaiga kasutaja kohustub:
3.2.1. kasutama jõutõstepaika ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
3.2.2. kandma sisetingimustele vastavaid puhtaid treeningjalatseid;
3.2.3. maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama julgestust, kui on oht, et soorituse ebaõnnestumisel võib ta kahjustada enda tervist või tõstepaika;
3.2.4. asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta sh mitte jätma kettaid kangile;
3.2.5. treeningu järel puhastama treening- ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;
3.2.6. kasutama jõutõstepaigas olevaid treeningvahendeid ainult jõutõstepaigas.

4.1. Tõste- ja jõusaalides oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener ja jõusaali kasutaja.
4.2. Tõste- ja jõusaali kasutaja kohustub:
4.2.1. kasutama tõste- ja jõusaali ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
4.2.2. kandma saalis puhtaid sisetingimustele vastavaid treeningjalatseid;
4.2.3. kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega ja vajadusel kasutamise kokku leppima selle senise kasutajaga. Kardioseadmete maksimaalne järjestikune kasutusaeg on 30 minutit;
4.2.4. maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama julgestust, kui on oht, et soorituse ebaõnnestumisel võib ta kahjustada enda tervist või saali sisustust;
4.2.5. viima kasutatud inventari treeningu lõppedes selleks ettenähtud kohta;
4.2.6. asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta sh mitte jätma kettaid kangile;
4.2.7. treeningu järel puhastama trenažöörid ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga.
4.3. Inventari kaasa võtmine jõusaalist kasutamiseks spordihoone teistes ruumides toimub ainult kokkuleppel tervisespordijuhiga.

5.1. Pallimängusaalidesse tohib siseneda ainult ettenähtud ustest ja saalide vaheline liikumine ei tohi segada teistes saalides toimuvat treeningtegevust.
5.2. Kasutaja esindaja, juhendaja ja/või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on puhtad sisetingimustele vastavad treeningjalatsid.
5.3. Pallimängude saali lubatakse 20 min enne treeningu algust. Treeningrühma juhendav treener on kohustatud tutvustama oma treeninggrupile pallimängusaalide kodukorda ning vastutab selle täitmise eest. Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena. Treener vastutab selle eest, et treeninggrupi liikmed ei läheks enne tunniplaanis ettenähtud treeningaega treeningruumi ning vabastaksid treening-ja olmeruumid õigeaegselt.
5.4. Pallimängude saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener ja/või pallisaali kasutaja.
5.5. Treeningute läbiviimiseks vajaliku inventari paigaldab pallisaali kasutaja, juhendaja ja/või treener. Treeningu lõppedes teisaldab pallisaali kasutaja ja/või treener paigaldatud inventari.
5.6. Pallimängusaalides on keelatud rippuda korvirõngastel, muudel konstruktsioonidel ja istuda ja ronida suletud tribüünidel.
5.7. Lapsevanema viibime treeningu ajal pallimängude saalis on lubatud ainult treeneri nõusolekul.
5.8. Pärast pallimängusaalides toimuva treeningu lõppu peavad olema saalide vahelised kardinad ja korvpallikorvid paigutatud lähteasendisse. Juhtpuldid tuleb tagastada administraatorile.
5.9. Pallimängusaalides toimuvad treeningud lõppevad 5 min enne tunniplaanis määratud treeningaja lõppu.
5.10. Pallimängusaalides toimuvate treeningute juures ei tohi viibida teise rühma treeninggrupi liikmed va juhtudel, kui selleks on treeneri luba.

6.1. Võimlemissaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu ja/või õppetöö eesmärgil ning juhendaja ja/või treeneri juuresolekul.
6.2. Kasutaja esindaja, juhendaja ja/või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on puhtad sisetingimustele vastavad treeningjalatsid.
6.3. Võimlemissaalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener ja/või treeninggrupi juhendaja.
6.4. Treeningute läbiviimiseks vajaliku inventari paigaldab võimlemissaali treener, juhendaja ja/või kasutaja treeneri ja/või juhendaja juuresolekul. Treeningu lõppedes teisaldab paigaldatud inventari treener, juhendaja ja/või kasutaja treeneri ja/või juhendaja juuresolekul.

7.1. Rühmatreeningute suure saali kasutaja kohustub:
7.1.1. kasutama saali ainult sihtotstarbelise treeningu ja/või õppetöö eesmärgil ning juhendaja ja/või treeneri juuresolekul;
7.1.2. kinni pidama treeningaegadest. Treeneril on õigus keelduda klienti hilinemise korral tundi lubamast;
7.1.3. esitama treeningus osalemiseks tundi registreerimist tõendava tšeki, mis väljastatakse administraatori poolt;
7.1.4. treeningu järel puhastama kasutatud vahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga või kasutama treeningul puhast isiklikku käterätikut;
7.2. Kasutaja, kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas sisetingimustele vastavad puhtad treeningjalatsid.
7.3. Inventari välja viimine saalist ilma spordiklubi personali nõusolekuta on keelatud!
7.4. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või saali kasutaja.
7.5. Kasutaja on kohustatud kasutama saali helitehnikat vastavalt eelnevale instrueerimisele tervisespordijuhi ja/või helitehniku poolt.

8.1. Poksisaali kasutaja kohustub:
8.1.1. kasutama ainult sihtotstarbelise treeningu ja/või õppetöö eesmärgil ning juhendaja ja/või treeneri juuresolekul;
8.1.2. lööma poksikotte ainult koti liikumissuunas;
8.1.3. kohe koristama verejooksu tagajärjed.
8.2. Poksisaalis on keelatud:
8.2.1. jalgadega poksikottide löömine;
8.2.2. maha sülitamine, selleks kasutada süljekausse;
8.2.3. jõusaali minek läbi evakuatsiooniukse (klaasuks jõusaali ja poksisaali vahel).
8.2.4. nööridele toetumine poksiringis;
8.2.5. kasutada võistlusinventari õppe- ja treeningtegevusel.
8.3. Kasutaja, kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas puhtad sisetingimustele vastavad treeningajalatsid.
8.4. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või saali kasutaja.

9.1. Sõudeergomeetrite kasutaja kohustub:
9.1.1. kasutama sõudeergomeetreid ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;
9.1.2. kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega;
9.1.3. treeningu järel puhastama ergomeetrid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga.
9.2. Kasutaja, kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas sisetingimustele vastavad puhtad treeningjalatsid.
9.3. Sõudeergomeetrite liigutamine ja teisaldamine on keelatud!
9.4. Sõudeergomeetrite kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või kasutaja.

10.1. Rühmatreeningute väikese saali kasutaja kohustub:
10.1.1. kasutatud rühmatreeningute vahendid viima tagasi oma kohale;
10.1.2. kasutatud lauatennise lauad treeningu lõppedes kokku panema ja viima saali tagumisse nurka;
10.1.3. kasutatud matid puhastama selleks ette nähtud vahendiga;
10.1.4. kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas sisetingimustele vastavad puhtad treeningjalatsid;
10.1.5. esitama treeningus osalemiseks tundi registreerimist tõendava tšeki, mis väljastatakse administraatori poolt.
10.2. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või kasutaja;
10.3. Inventari välja viimine saalist ilma Spordiklubi personali nõusolekuta on keelatud!
10.4. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener ja/või saali kasutaja.
10.5. Kasutaja on kohustatud kasutama saali helitehnikat vastavalt eelnevale instrueerimisele tervisespordijuhi ja/või helitehniku poolt.

11.1. Treeningule- ja/või õppetööle tulles kasutaja kas:
11.1.1. esitab administraatorile Spordiklubi klubikaardi/ID kaardi;
11.1.2. ja/või annab administraatorile informatsiooni treeningrühmas osalemise kohta;
11.1.3. ja/või ostab pääsme. Pääsme müük toimub Tartu Ülikooli spordihoone, Ujula tn. 4 administraatori juures.
11.2. Treeninginventari väljastab staadioni administraator või meister kutsekvalifikatsiooni omavatele treeneritele või sportlastele nimekirja alusel, kirjalikult fikseeritakse inventari nimetus, hulk ja vastutav kasutaja.
11.3. Peale inventari (kuulid, odad, kettad, stardipakud, mõõdulindid, märgid jms) kasutamist viia need puhastatult inventariruumi administraatori või meistri juuresolekul, tagastamine fikseeritakse.
11.4. Tõkked asetada grupiti raja välisserva oma kohale tagasi.
11.5. Kaugus – ja kolmikhüppetreeningul kasutada treeningkaste. Võistluskast tribüüni ees on võistlusteks.
11.6. Peale kaugus – ja kolmikhüppetreeningut kaugushüppekast korrastada ja katta kast kattega ning labidas ja reha viia tagasi inventariruumi.
11.7. Kõrgus – ja teivashüppematid on kasutamiseks ainult kõrgus – ja teivashüppetreeninguteks. Muu tegevus mattidel on keelatud.
11.8. Peale kõrgus – ja teivashüppetreeninguid tõmmata mattidele vihmakate ja hüppelatt viia inventariruumi.
11.9. Staadioni jooksuradasid kasutada järgnevalt:
– 8 rada (kõige välimine) soojendusjooksuks;
– 5 -7 rada tõkkejooksu treeninguteks;
– 3 -4 rada kiirjooksu treeninguteks;
– 2 rada pikamaajooksu treeninguteks;
– 1 rada (kõige sisemine) on ainult võistlusteks või ainult lõigutreeningute läbiviimiseks.
11.10. Murule on kuulitõuge lubatud ainult kuulitõukevõistluste ajal.
11.11. Vasaraheite treeningud viia läbi harjutusväljakul.
11.12. Oda, ketta ja vasara maandumisest murusse tekkinud augud ja süvendid suruda kinni või siluda.
11.13. Ohutuse tagamiseks veenduda, et heiteid ja viskeid sooritades ei viibiks sektoris isikuid. Heidete ja visete sooritamisel lähtuda ohutusnõuetest, tagamaks ohutuse nii enda, kaastreenijate kui ka spordiklubi vara suhtes.
11.14. Võistluste ajal võib treenida staadioni taga sirgel ainult eelneval kokkuleppel võistluste korraldajaga või klienditeenindusjuhiga.
11.15. Inventaririkkest, huligaansusest jms teavitada koheselt staadioni administraatorit.
11.16. Staadioni territooriumile jäetud esemed on valveta, spordiklubi nende eest ei vastuta.
11.17. Staadioni hoones on keelatud käia naelkingades.
11.18. Staadionil on keelatud sõita jalgrattaga, uiskudega ja rulaga.

12.1. Sisse- ja väljaregistreerimine:
12.1.1 sisse-ja väljaregistreerimine vastavalt kokkuleppele ruumi koordinaatoriga;
12.1.2 kõik alpitoa kasutajad registreeritakse ruumi koordinaatori juures;
12.1.3 sisseregistreerimiseks on kohustuslik näidata ette isikut tõendav dokument, millest on ruumi koordinaatoril õigus teha koopia. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse: ID kaart, pass ja juhiluba;
12.1.4 alpitoa kasutamine tuleb ruumi koordinaatori juures registreerida vähemalt kaks tööpäeva enne broneeringu jõustumist;
12.1.5 alpitoa teenuse eest tasumine toimub ettemaksuna. Tasuda on võimalik ülekande arve alusel, Tartu Ülikooli spordihoone administraatori juures sularahas ja/või pangakaardiga;
12.1.6 alpitoa võti ja/või kiip väljastatakse spordihoone valvelauast pärast ettemaksu laekumist arveldusarvele. Võtme ja/või kiibi edasiandmine kolmandatele isikutele on rangelt keelatud!
12.1.7 Spordiklubi garanteerib kliendile tema isikuandmete konfidentsiaalsuse kolmandate isikute suhtes, välja arvatud seadusest tulenevatest nõuetest;
12.1.8 alpitoast lahkudes tuleb sulgeda uksed ja kõik aknad ning tagastada administraatorile kiip ja/või võti. Alpitoast lahkudes on kasutajal kohustus veenduda, et kõik esemed on kaasa võetud. Klubi ei vastuta kasutaja poolt valveta jäetud isiklike asjade kadumise või hävimise eest.
12.2. Alpitoa kasutamise tingimused:
12.2.1. alpitoa kliendile on Wi-Fi ühendus tasuta;
12.2.2. alpitoa kliendile on parkimine Tartu Ülikooli spordihoone parklas tasuta selleks ettenähtud kohtades;
12.2.3. alpitoas ei ole lubatud hoida tule- ja plahvatusohtlikke aineid ning tervist kahjustavaid aineid;
12.2.4. alpitoas ei ole lubatud jätta järelevalveta elektrilisi küttekehi ning seadmeid;
12.2.5. keelatud on alpitoa inventari ümber tõstmine või teisaldamine ilma loata;
12.2.6. alpitoa kasutajal ei ole õigust Klubile kuuluvaid seadmeid ja inventari alpitoas välja viia. Seadmete ja inventari purunemise või kahjustamise korral tasub alpitoa kasutaja seadmete ja inventari remondikulu ja/või soetamismaksumuse 100% ulatuses vastavalt kinnitatud hinnakirjale;
12.2.7. alpitoas ei ole lubatud lemmikloomad;
12.2.8. alpitoas on suitsetamine rangelt keelatud;
12.2.9. alpitoa koristamine ja pesu pesemine vastavalt kokkuleppele. Koristamise ja pesu pesemise soovist tuleb teada anda puhastusjuhile;
12.2.10. alpitoa kasutaja kannab materiaalset vastutust alpitoa vara kahjustamise eest;
12.2.11. alpitoa kasutaja vastutab oma tervisliku seisundi eest! Alpitoa kasutaja peab olema võimeline viibima alpitoa tingimustes!

13.1. Ronimisseina kasutaja kohustub:
13.1.1 kasutama ronimisseina ainult ettenähtud aegadel ja/või eelneval kokkuleppel spordiklubi personaliga.
13.1.2 ronimisseinal ronima ainult Spordiklubi treeneri juhendamisel välja arvatud juhtudel, kui selleks on spordiklubi personali luba;
13.1.3 kasutama treeningul sisetingimustele vastavaid puhtaid treeningjalatseid;
13.1.4 kasutama inventari sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult;
13.1.5 korrastama treeningu lõppedes treeningpaiga (bouldering seinal tõstma üles julgestusmatid);
13.1.6 kinni pidama treeninguks ettenähtud ajast;
13.1.7 hüvitama inventari tahtlikul rikkumisel kahju täies ulatuses;
13.1.8 tahtmatult rikutud inventarist viivitamatult informeerima treenerit ja/või spordiklubi personali;

13.2. Ronimisseina kasutamise ohutustehnika:
13.2.1. ronimisseina kasutaja kannab ise täielikku vastutust oma tegevuse eest;
13.2.2. algajad ja kuni 18 aastased isikud võivad treenida ronimisseinal vaid kogemustega ja kompetentse täiskasvanu alluvuses;
13.2.3. Spordiklubi ei vastuta ronimisseina kasutaja poolt ebaõige varustuse kasutuse või selle kasutuskõlbmatuks muutumise eest;
13.2.4. kasutuskõlbmatuks muutunud varustuse mittevastavusest tuleb viivitamatult teavitada treenerit ja/või spordiklubi personali;
13.2.5. ronimisseina kasutamise ajal peab järgima ohutusnõudeid nii enda kui teiste treenijate suhtes;
13.2.6. ronimisseina kasutamine ilma julgestuseta on keelatud (v.a bouldering seinal);
13.2.7. ronimisseina kasutaja peab enne ronimist üle kontrollima julgestusvöö kinnituse ning veenduma julgestaja valmiduses.