Õppelepingu üldtingimused

Õppelepingu üldtingimused

MTÜ TARTU ÜLIKOOLI AKADEEMILINE SPORDIKLUBI SPORDIKOOLI ÕPPELEPINGU ÜLDTINGIMUSED

 

1. ÕPPETÖÖ
1.1. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal.
1.2. Spordikooli õppe- ja kasvatuskorraldus toimub vastavalt Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi Spordikooli põhikirja punktile 3.

2. ÕPPEMAKS
2.1. Spordikoolis on õppimine tasuline. Õppemaks tuleb tasuda vastavalt õpperühmale ja õppeperioodile kehtiva hinnakirja alusel. Täpsema info õppemaksu tasumise kohta leiate vastava õppeaasta õppemaksu infolehelt (õppelepingu lisa 3).
2.2. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest vastavalt Õppelepingus ettenähtud õppekavale. Õppemaks ei sisalda varustuse ja võistlustegevusega seotud kulusid.
2.3. Õppetegevuse eest õppelaagrites tasutakse õppemaksu täiendavalt vastavalt õppetegevuses osalemisele.
2.4. Muudatused õppemaksu suuruses, tasumise korras ja õppetegevuse perioodis kinnitab MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatus.
2.5. Õppemaksu suurust ei muudeta õppeaasta jooksul.
2.6. Õpilase puudumisel üle 20 järjestikuse päeva ühes kalendrikuus, kui Õpilase esindaja on teavitanud sellest spordijuhti taas esitamist võimaldavas vormis, on soodustus antud perioodi kuutasust vastavalt hinnakirjas toodud soodustuse määrale (Õppelepingu Lisa 3).
2.7. Õppemaksu ei tagastata, kui Õppeleping lõpetatakse Õpilase esindaja algatusel või Õpilase süül seoses Õppelepingu rikkumisega.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Õpilase õigused ja kohustused
3.1.1. Õpilasel on kõik seaduse, Spordikooli põhikirja, kodukorra ja teiste dokumentidega antud õigused.
3.1.2. Õpilane peab täitma seaduse, Spordikooli põhikirja, kodukorra ja teiste dokumentidega Õpilasele pandud kohustusi.
3.1.3. Õpilane on Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi noorsportlane ja kohustub esindama võistlustel Spordiklubi.
3.2. Õpilase esindaja õigused ja kohustused
3.2.1. Õpilase esindaja on kohustatud tasuma Õppelepingus ettenähtud korras õppemaksu.
3.2.2. Õpilase esindaja on kohustatud koheselt teatama kirjalikult kõigist muudatustest enda ja Õpilase isikuandmetes, mis on toodud Õppelepingu p.-des 1.2. ja 1.3.
3.2.3. Õpilase võib Spordikoolist välja arvata Õpilase esindaja soovil. Sellekohase avalduse esitab Õpilase esindaja kahenädalase etteteatamise tähtajaga.
3.2.4. Õpilase esindajal on õigus Spordikoolile tasutud õppemaksu summad enda deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse § 26.
3.2.5. Õpilase esindajal on õigus saada infot Õpilase treening- ja võistlustegevuse kohta.
3.3. Spordikooli õigused ja kohustused
3.3.1. Spordikool kohustub organiseerima ja läbi viima õppetööd vastavalt EHIS-s (Eesti Hariduse Infosüsteemi) registreeritud õppekavale.
3.3.2. Spordikoolil on õigus Õpilane Spordikoolist välja arvata, kui Spordikooli Õpilane rikub süstemaatiliselt Spordikooli põhikirja, kodukorda, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui Õpilase kolme järjestikuse kuu õppemaks on tasumata.
3.3.3. Spordikool kasutab treeningrühmas osaleja ja tema vanemate isikuandmeid (nimi, isikukood, sünniaeg, kontaktandmed jm) isiku identifitseerimiseks ja isikule informatsiooni edastamiseks (sh Infokirja saatmiseks). Spordikool kasutab heli- ja pildimaterjali treeningrühmas osaleja kohta Spordikooli tegevuse ja ürituste kajastamiseks ja reklaamimiseks (sh sotsiaalmeedias, spordiklubi kodulehel jm). Spordikool avalikustab ja/või edastab õpilase ja õpilase lapsevanema isikuandmeid isikutele, kes on seotud Spordikooli teenuste osutamisega (nt EHIS, Tartu linn, Eesti Spordiregister, Eesti Maksu- ja Tolliamet, spordialaliidud jm).
3.3.4. Spordikool on kohustatud edastama laekunud õppemaksude kohta info Maksu- ja Tolliametile vastavalt Tulumaksuseaduse § 57¹ lõike 6 alusel.

4. MUUD TINGIMUSED
4.1. Spordikooli põhikirja, kodukorda ja teisi dokumente, millised panevad Pooltele kohustusi või annavad neile õigusi, käsitletakse Õppelepingu tingimustena.
4.2. Punktis 4.1. nimetatud dokumendid on avalikustatud Spordikooli koduleheküljel (sport.ut.ee).
4.3. Punktis 4.1. nimetatud dokumentide muudatused avalikustatakse hiljemalt ühe nädala jooksul alates muudatuste tegemisest.
4.4. Vastuolu korral Õppelepingu tingimuste ja punktis 4.1. dokumentides sätestatud tingimuste vahel kuuluvad kohandamisele Õppelepingu sätted.
4.5. Õppelepingu muutmiseks on vajalik Poolte kirjalik kokkulepe.
4.6. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Konsensuse mitte-saavutamisel lahendatakse erimeelsused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

5. ÕPPELEPINGU KEHTIVUS
5.1. Õppeleping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise hetkest.
5.2. Õppeleping lõppeb:
5.2.1. Õpilase välja arvamisega Spordikoolist vastavalt Õppelepingu punktile 3.3.2.
5.2.2. Õpilase välja arvamisega Spordikoolist vastavalt Õppelepingu punktile 3.2.3.
5.2.3. Õpilase Spordikooli lõpetamisega vastavalt Spordikooli põhikirja punktile 4.4.
5.2.4. Spordikooli tegevuse lõpetamisel seaduse ja punktis 4.1. nimetatud dokumentidega ette nähtud tingimustel.
5.3. Õppelepingu lõppemine ei vabasta pooli Õppelepingu kehtimise ajal Õppelepingu alusel tekkinud kohustuste täitmisest.
5.4. Õppeleping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest Spordikoolile ja Õpilase esindajale jääb üks eksemplar.